nav_map_navigation_transparent Omgang met elkaar Overheid en samenleving Denken en kennis delen Mensen in wijken en buurten Europa Aarde en groei Beschavingsklik jij - wij - ik - hij - zij

Nico Schrijvers, Mondiale waarden,overheid en samenleving - WERELDORGANISATIES

Terug naar > Home > Overheid en samenleving > Overzicht > Wereldorganisaties


11.09.21 wereldorganisatiesNu de wereldbevolking nog harder groeit dan verwacht hebben we tot 2050 met elkaar nog maar 39 jaar om de aardbol zo in te richten dat er voldoende voedsel, werk, water, grondstoffen, energie en schone lucht voor iedereen (10 miljard mensen) beschikbaar komt.

Wanneer we vreedzame oplossingen willen nastreven en voorkomen boven genezen willen stellen moeten we daarmee stevig aan de slag. Nederland heeft als kennisland ruim voldoende in huis om met man en macht aan de oplossing van deze verdelingsvraagstukken bij te dragen. Maar er is ook heel veel werk te verrichten. In de Monitor Duurzaam Nederland 2011 opgesteld door vier onderzoeksorganisaties (CBS, CPB, Planbureau voor de Leefomgeving en het Sociaal en Cultureel Planbureau) blijkt dat Nederland steeds meer beslag legt op natuurlijke hulpbronnen, vooral in ontwikkelingslanden. Wij doen dat relatief meer dan andere Europese landen. Gelukkig is een groeiend aantal Nederlandse bedrijven vol overtuiging actief bezig met duurzame productie en producten voor Nederland en voor de export. Maatschappelijk verantwoord ondernemen brengt mooie toekomstbestendige werkgelegenheid.

Ook Europa is zich zeer bewust van deze vraagstukken en internationale solidariteit is een belangrijk streven. Economische ontwikkeling en politieke stabiliteit worden ondersteund. Door anderen te helpen helpt de EU het leven binnen haar grenzen voor haar eigen burgers veiliger te maken. Een multipolaire wereld wordt een feit en de EU lidstaten moeten met een stem spreken als zij willen dat hun stem wordt gehoord. Omdat op dit ogenblik vooral de Euro en de bestrijding van de kredietcrisis centraal staan, krijgt het buitenlandse beleid van de EU weinig aandacht. Bovendien zijn er steeds sterkere krachten die het eigen nationale belang belangrijker achten dan het werken aan een lange termijn toekomst voor iedereen. Ten gevolge hiervan staat de Europese ontwikkelingssamenwerking bijvoorbeeld onder druk.

De Verenigde Naties (VN) werd in 1945 in San Francisco opgericht met het doel om vrede en veiligheid te bewerkstelligen door vriendschappelijke betrekkingen tussen staten, respect voor de rechten van de mens, zelfbeschikkingsrecht en samenwerking te bevorderen. De afgelopen jaren is duidelijk geworden hoe moeilijk deze opgave is. Toch wordt er nagedacht over de speerpunten van de Verenigde Naties van de Toekomst.

Zie bijvoorbeeld professor Nico Schrijvers. Mondiale waarden, Wereldrecht en de Verenigde Naties van de toekomst.
http://www.knaw.nl/Content/Internet_KNAW/actueel/bestanden/130910_ppt_Schrijver.pdf

Behoefte aan meer informatie? Bekijk onze naslagwerken!