nav_map_navigation_transparent Omgang met elkaar Overheid en samenleving Denken en kennis delen Mensen in wijken en buurten Europa Aarde en groei Beschavingsklik jij - wij - ik - hij - zij

Overheid en samenleving - VEILIGHEID

Terug naar > HomeOverheid en samenleving > Overzicht > Veiligheid


11.09.21 veiligheidDe overheid heeft van oudsher belangrijke taken.

Bijvoorbeeld daar waar het gaat om de veiligheid. Er is een ‘responsibility to protect’. Dat kan te maken hebben met de bescherming tegen vreemde mogendheden (defensie), maar ook met de bescherming van inwoners tegen de dreiging van overstroming (verkeer en waterstaat). De overheid maakt wetten en regels en controleert de uitvoering. Bovendien beheert ze de kassen waarin afdrachten en belastingen worden gestort die nodig zijn om de B.V. Nederland te besturen. Op Prinsjesdag werd de begroting voor het komende jaar bekend gemaakt. De inkomsten voor Nederland betreffen daarin € 244 miljard en de uitgaven € 259,4 miljard. Een tekort van € 15,4 miljard.
Daarnaast heeft de overheid de plicht om de fundamentele rechten van de mens te waarborgen. Het gaat daarbij in eerste instantie om de klassieke grondrechten, die in mondiale of Europese verdragen rond mensenrechten zijn vastgelegd en ook door de Nederlandse Staat zijn ondertekend. Onze Grondwet bevat ondermeer sociale grondrechten zoals het recht op werk, een woning, de vrijheid van meningsuiting en het recht op godsdienst vrijheid. Deze rechten zijn te zien als inspanningsverplichtingen voor de overheid.

Bij alle interacties in een democratische rechtsstaat tussen de overheid en de burgers geldt een gouden regel: Daar waar het overheidsbestuur inspeelt op de behoeften van burgers, is er behoefte aan bestuur.

Wanneer dit niet goed wordt ingevuld, komen de legitimiteitvraag en de vertrouwensvraag bij het overheidshandelen snel op. Moreel zuiver handelen van politici en ambtenaren is eveneens van het grootste belang. De betrouwbaarheid van een overheid, zo kan je stellen is een voorwaarde voor de bloei van een samenleving. Politieke partijen zijn verantwoordelijk voor de personele invulling van het landsbestuur. Op hen rust dus een zware verantwoordelijkheid. Waar kiest men voor? Hoe selecteert men? Besturen is een vak dat de nodige competenties vereist.

In Nederland anno 2011 is er rond de legitimiteit van de overheid sprake van een spanningsveld. Ongeveer de helft van de kiesgerechtigden doet bij verkiezingen niet meer mee. Protestpartijen scoren in de "waan van de dag"" cultuur goed. De agressie tegen politici en overheidsfunctionarissen neemt toe. Het lijkt erop dat verwachtingen over en weer niet worden waargemaakt. Dat is jammer en het frustreert de kansen die er zijn om aan een leefbare toekomst te bouwen. 

“Regeren is vooruitzien”. Chinezen zeggen het op hun filosofische wijze zo: ‘Als je een jaar vooruit kijkt, plant je rijst. Als je tien jaar vooruit kijkt, plant je bomen. Als je honderd jaar vooruit kijkt, richt je je energie op het ontwikkelen van mensen’.

 

Behoefte aan meer informatie? Bekijk onze naslagwerken!