nav_map_navigation_transparent Omgang met elkaar Overheid en samenleving Denken en kennis delen Mensen in wijken en buurten Europa Aarde en groei Beschavingsklik jij - wij - ik - hij - zij

Omgang met elkaar - GRONDWET

Terug naar > Home > Omgang met elkaar > Overzicht > Grondwet

11.09.21 grondwetReligie wordt van generatie op generatie doorgegeven. Voor de een staat het centraal in het leven, voor de ander is het een gewoonte en weer anderen gaan op zoek naar een eigen invulling. Centraal staat dat er respect moet zijn voor iemands geloof.

In Nederland werd in 1848 de Grondwet van Thorbecke van kracht. Deze grondwet garandeert vrijheid van godsdienst. Na driehonderd jaar onderdrukking van het katholieke volksdeel werd daarmee een startschot gegeven voor de verzuiling. Er vestigde zich weer een Bisschop in Nederland (Utrecht). De tot dan onderdrukte katholieken organiseerden en manifesteerden zich nadrukkelijk, wat de protestanten weer stimuleerde ook hun eigen organisaties op te richten. Socialistische en liberale organisatievormen volgden. In Duitsland vond juist in die tijd een tegenovergestelde beweging plaats, rond 1850 werden christelijke bonden voor alle gezindten samen opgericht. We zeggen geregeld kerk en staat te scheiden, maar religie is in calvinistisch en katholiek Nederland toch een belangrijke factor gebleven. We kennen de SGP en CU als in religie gebaseerde partijen en ook in het CDA (ontstaan op 11 oktober 1980 uit samenvoeging van ARP, CHU en KVP) is nog steeds sprake van bloedgroepen (protestanten en katholieken). Klik hier voor cijfers over religie in Nederland.

Honderd jaar na de Grondwet van Thorbecke wordt in 1948, direct na de laatste wereldoorlog de “Universele verklaring van de Rechten van de Mens” de onderlinge verdraagzaamheid vastgelegd in art 18: “Ieder mens heeft recht op vrijheid van denken, op gewetens- en godsdienstvrijheid; dit recht houdt tevens in dat men vrij is van religie of van overtuiging te veranderen alsmede dat men vrij is zijn godsdienst of zijn overtuiging, alleen dan wel gemeenschappelijk met anderen, zowel openbaar als in de privésfeer in praktijk te brengen, en zulks door middel van onderwijs, feitelijke uitoefening, erediensten en het houden van rituelen”.

In 2010 hernieuwde de Europese Unie de grondrechten van de Europese Burgers door het eerder vastgestelde “handvest van de rechten van de mens" te koppelen aan het "verdrag van Lissabon". Zie artikel 19 van het verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa: "Eenieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. Dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst en overtuiging te veranderen en de vrijheid, hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar als privé, zijn godsdienst te belijden of zijn overtuiging tot uitdrukking te brengen in erediensten, in onderricht, in de praktische toepassing ervan en in het onderhouden van geboden en voorschriften.

Behoefte aan meer informatie? Bekijk onze naslagwerken!