nav_map_navigation_transparent Omgang met elkaar Overheid en samenleving Denken en kennis delen Mensen in wijken en buurten Europa Aarde en groei Beschavingsklik jij - wij - ik - hij - zij

Europa - VERGADERCULTUUR

Terug naar > Home > Europa > Overzicht > Vergadercultuur


11.09.21 vergadercultuurEuropa wordt in de Nederlandse beeldvorming als één grote ambtelijke molen afgeschilderd. Maar hoe zit dat nu werkelijk?

In Brussel en Straatsburg zijn 24.000 ambtenaren werkzaam bij de Europese Unie, voor bijna 500 miljoen Europeanen. Ter vergelijking: voor het Rijk zijn 124.000 ambtenaren aan het werk voor 16.6 miljoen Nederlanders. De ambtenaren werkzaam bij gemeenten, provincies en waterschappen worden hierin niet meegeteld. Het Europese Parlement telt 736 leden. Wanneer je dat vergelijkt met de Duitse Bondsdag (603 leden) of met het Britse Lagerhuis (659 leden) of de Franse Assemblee (577 leden) valt het wel mee. Tegelijkertijd komt meer dan 70% van onze wetten en regels uit Brussel. Het is logisch dat er zoveel Europese regelingen zijn, zeker wanneer we bedenken dat mensen, handel, goederentransport, lucht en water zich vrij bewegen. De Europese wetten en verordeningen worden vervolgens door de lidstaten in nationale wetten “vertaald”. Helaas ontstaan er in Nederland over de herkomst van voorstellen geregeld misverstanden. Dat komt omdat nationale lidstaten bij de invoering van regelgeving de vrijheid hebben om Brussels regelgeving te verfraaien of af te zwakken. (voorbeeld daarvan is Nature 2000 in Nederland)

Elke Nederlander betaalt rond de 150 euro per jaar aan Europa. Ter vergelijking: elke Nederlander betaalt gemiddeld ongeveer 7000 euro belastinggeld aan het Rijk. Onze bijdrage aan de Europese begroting is gemaximeerd op 1% van ons Bruto Nationale Product. In 2010 betaalden wij maar 0,36% van ons BNP aan Europa. Alle 27 EU landen betalen mee aan de EU begroting. Dit jaar bedraagt die 141,9 miljard euro.

Het EU geld komt uit 3 bronnen:
-Ten eerste roomt de Unie de douaneheffingen af die lidstaten opleggen aan importgoederen (zo'n 14 miljard euro per jaar)
-Ten tweede is er de heffing van 0,3 procent op de BTW die ieder land verzamelt. Nederland heeft korting bedongen en betaalt slechts 0,1% van zijn BTW aan Brussel.
-Ten derde is er een afdracht die wordt gekoppeld aan de welvaart van iedere lidstaat. Hoe hoger het bruto nationale product hoe meer het land betaalt. Ook hier heeft Nederland in het verleden een korting bedongen van 600 miljoen euro per jaar. De door Nederland geregelde kortingen (samen zo’n 1 miljard euro) zullen in 2013 vervallen. Het EU geld wordt tot nu toe grotendeels uitgegeven aan subsidies voor boeren en steun voor de armere regio's in de EU.

Nederland kenmerkt zich door een sterke centrale (Haagse) sturing. Voor ons land biedt Europa nog wel de nodige uitdagingen. Hoewel de Europese agenda transparant is en de agendapunten ruim in de tijd zijn voorzien, lijkt het geregeld of Den Haag zich overvallen voelt. Tijdig meepraten is van groot belang. En soms zullen er ten behoeve van een hoger belang bevoegdheden moeten worden afgestaan aan Europa.

Europa hecht veel belang aan democratische besluitvorming. Zorgvuldige besluitvorming zo dicht mogelijk bij de burger en decentraliseren van bevoegdheden van hogere aan lagere overheden zijn belangrijke thema's op de Europese agenda. Met een moeilijk woord wordt dat subsidiariteit genoemd. Lagere overheden, die democratisch gekozen worden, staan dichter bij de samenleving en kennen de behoeften en de noden vanuit de praktijk. Zij hebben terecht een eigen financiële huishouding en het recht op belastingheffing of andere eigen inkomsten. Europa waakt over dit soort zaken maar ook over het behoud van eigen karakter, taal, tradities en staatsvorm. Daarom is er ook een adviesorgaan dat het “Comité van de Regio’s” wordt genoemd. Daar zijn 344 Europese regio’s’ lid van. Nederland wordt hierin door zes provinciale en zes gemeentelijke afgevaardigden vertegenwoordigd (www.cor.europa.eu)

Er wordt steevast getamboereerd op de kostbare reizen naar Straatsburg voor de vergaderingen van het Europees Parlement. Nu is Straatsburg een welbewust gekozen geografisch symbool voor vrede en samenwerking, want het ligt in een regio die hevige strijd heeft gekend tussen Frankrijk en Duitsland. De vestiging van de Europese instituten kan ook gezien worden als een belangrijke impuls voor een economisch arme regio. Dat sluit prima aan bij het regionale Europese beleid. Op de top van Edinburgh in december 1991 werd Straatsburg aangewezen als zetel van het Europees Parlement. Daarom worden daar de rechtsgeldige besluiten genomen. In het protocol bij het verdrag van Amsterdam in 1997 is het besluit opnieuw bevestigd. Voor de Nederlandse parlementariërs is het veelal een doorn in het oog. Maar er zijn ook afgevaardigden die het niet zo veel uitmaakt of ze nu naar Brussel of naar Straatsburg gaan, of voor wie Straatsburg juist prettig dichterbij is.(bijv. Duitsers, Polen, Roemenen) en Europarlementariërs zijn bekend met het rondreizende bestaan. Het is maar de vraag of een nieuwe discussie over Straatsburg zal resulteren in een concentratie van alle activiteiten in het in het Europa van de 27 lidstaten, excentrisch gelegen in Brussel.

Behoefte aan meer informatie? Bekijk onze naslagwerken!