nav_map_navigation_transparent Omgang met elkaar Overheid en samenleving Denken en kennis delen Mensen in wijken en buurten Europa Aarde en groei Beschavingsklik jij - wij - ik - hij - zij

Europa - SAMENWERKING

Terug naar > Home > Europa > Overzicht > Samenwerking


11.09.21 verdieping_samenwerkingDoor de escalatie van de geldcrisis in Griekenland en het “money back denken” dreigt denken over Europa te veranderen in doemdenken: “Door Europa gaan we failliet”. Niets is minder waar. De Europese Commissie denkt er daarom over Europese belasting in te voeren om van het jaarlijks terugkerende gesteggel over de netto posities af te zijn. Het Europese Parlement steunt dit idee. De lidstaten achten dit volstrekt onbespreekbaar.

Juist met het oog op de ernstige problemen waar we in de toekomst een oplossing voor moeten vinden zijn hervormingen op Europese schaal en ook binnen de lidstaten nodig. Echt samenwerken is nu de machtsverhoudingen in de wereld sterk veranderen hard nodig. Om de Europese Unie, die als samenwerkingsvorm nog heel jong is, bestuurbaar en democratisch te houden is het verdrag van Lissabon in december 2007 ondertekend. Over de instrumenten, verwoord in de Europese Grondwet, heeft in 2004 een stevige discussie gewoed. Nederland stemde bij het referendum in 2005 tegen. In december 2007 zijn alsnog een aantal instrument wijzigingen geaccordeerd door alle Europese regeringsleiders toen zij “het verdrag van Lissabon” ondertekenden.

Het Europese parlement heeft nu een sterkere positie en ook de nationale parlementen hebben meer mogelijkheden tot inbreng. Hiermee is de democratische afstemming versterkt. Toch blijft de Europese besluitvorming (te) complex. Over de voorstellen van de Europese Commissie wordt pas besloten nadat alle premiers of vakministers uit alle EU landen zich over het betreffende onderwerp hebben uitgesproken. De Europese Commissie wordt zo met handen gebonden terwijl er ook actief handelen wordt gevraagd. Het aantreden van de Europese president Van Rompuy lijkt krachtig, maar zijn macht als voorzitter is niet meer dan de premiers van de lidstaten hem toestaan. De Europese Unie kan op het wereldtoneel, vanwege haar grote economische gewicht, een factor van betekenis zijn. Europese landen voeren in diverse samenwerkingsverbanden een buitenlands beleid, dat gericht is op het wereldwijd uitdragen van democratie en mensenrechten. Daarvoor vinden regelmatig bijeenkomsten plaats tussen de ministers van Buitenlandse Zaken van Europese landen.

Binnen Europa wordt er met visie samengewerkt aan de toekomst. Er ligt een beleidsplan Europa 2020 waarmee een slimme, groene en inclusieve (niemand aan de kant) Europese samenleving wordt nagestreefd. Dat is nodig om, temidden van ingrijpende mondiale veranderingen, een verantwoorde groei voor het behoud van onze welvaart en ons welzijn te realiseren. Op een aantal terreinen zoals economie, misdaadbestrijding, monetaire en buitenlandse politiek zal het noodzakelijk zijn om onze nationale handelingsvrijheid door Europese afspraken en voorschriften verder in te perken.

Behoefte aan meer informatie? Bekijk onze naslagwerken!