nav_map_navigation_transparent Omgang met elkaar Overheid en samenleving Denken en kennis delen Mensen in wijken en buurten Europa Aarde en groei Beschavingsklik jij - wij - ik - hij - zij

AARDE EN GROEI - CONSUMPTIE 

Terug naar > Home > Aarde en groei > Overzicht > Consumptie


11.09.21 consumptieWe hebben maar één aardbol die zich tot voor kort langzaam door ontwikkelde.

Maar er is nogal wat gebeurd in de laatste twee eeuwen van haar bestaan. De mensheid heeft de natuurlijke ontwikkelingen in deze periode op geheel eigen wijze geaccentueerd. Door bijvoorbeeld het voeren van oorlogen, het nastreven van machtsuitbreiding door kolonisatie en door het doen van ingrepen vooral gericht op enkel het economische gewin. Anno 2011 zien we de soms desastreuze gevolgen daarvan, zoals het kappen van regenwoud, het onbeperkt delven van grondstoffen, de CO2-uitstoot, het opraken van de fossiele brandstoffen en het dumpen van chemisch afval in de schone natuur. We weten dat het klimaat verandert, zowel door menselijk handelen als door natuurlijke processen. De gevolgen hiervan zullen ons leven beinvloeden. Het opwarmen van de aarde zal naar verwachting bijvoorbeeld leiden tot overstromingen, maar kan als gevolg daarvan ook leiden tot een verstoring van de internationale veiligheid, omdat de bevolking vanuit de kustgebieden zal vluchten naar hoger gelegen gebieden.

Toen de industriële revolutie rond het jaar 1800 op stoom kwam werd de wereld bewoond door nog geen 1 miljard mensen. In amper 150 jaar leidde de industriële revolutie vervolgens tot een enorme stijging van de welvaart en een groei van de wereldbevolking van ongeveer 1,5 miljard tot 2,5 miljard mensen in 1950. Deze ontwikkeling kon mede plaatsvinden omdat er ruimschoots hulpbronnen (grondstoffen, energie) voor handen waren. Na de 2e periode van industrialisatie en de beide wereldoorlogen dreigt de aarde door een nog verder groeiende bevolking en andere menselijke ontwikkelingen uit haar voegen te barsten.

We verwachten in 2050 ongeveer 10 miljard wereldburgers. Op dit moment is er al sprake van overbevissing, voedselschaarste, erosie van de biodiversiteit, kaalslag in de regenwouden, een gat in de ozonlaag, schaarste aan goed drinkwater, roofbouw op hulpbronnen en het opraken van de fossiele brandstoffen. China koopt Afrika op omdat daar belangrijke concentraties grondstoffen zijn en over de Noordpool wordt strijd geleverd omdat er nog olie gevonden zal worden. We staan er niet zo bij stil, maar wanneer iedere wereldburger evenveel zou consumeren als de Europeaan, zouden we tweemaal zoveel voedselproductiecapaciteit nodig hebben dan er nu is. Dat kan betekenen dat we dan twee planeten aarde nodig hebben om ons voortbestaan te waarborgen. Wanneer de Amerikaanse consumptie maatstaf is, hebben we wel vijf aardbollen nodig. De komende 40 jaar is er veel werk te verzetten voor een fantastisch doel: Behoud van onze aarde ook voor de generaties na ons, die er voor een groot deel nu al zijn.

Het Wereld Natuur Fonds maakt zich ook zorgen en stelt: De aarde geeft ons alles, geef de aarde door. Thomas Friedman zegt over de babyboomgeneratie: We hebben een ongelooflijk fortuin en vrijheid van onze ouders geërfd en laten een ongelooflijke schuldenlast na aan onze kinderen.

 

Behoefte aan meer informatie? Bekijk onze naslagwerken!